Order/ Send Rakhi to V k

Send Rakhi in V K, Zunheboto

  • Phushumi
  • Litta
  • Mukhami
  • Sastami
  • Izheto
  • Ajiqami
  • Maromi